مشترک گرامی، با توجه به حذف قبوض کاغذی از آذر ماه سال جاری، ضمن تشکر از مشارکت شما در طرح جمع آوری شماره تلفن همراه، لطفاً اطلاعات زیر را به دقت وارد و ثبت نمایید.
شماره اشتراک: *
شماره تلفن همراه: *