مشترک گرامی، با توجه به حذف قبوض کاغذی از آذر ماه سال جاری، ضمن تشکر از مشارکت شما در طرح جمع آوری شماره تلفن همراه، لطفاً اطلاعات زیر را به دقت وارد و ثبت نمایید.
مشترکین محترم; شماره اشتراک 12 رقمی میباشد . دقت بفرمایید باید به شماره اشتراکهای 10 رقمی که در ابتدای آنها ارقام 00 قرار ندارد در هنگام وارد کردن شماره اشتراک به ابتدای آن 00 را اضافه فرمایید.
شماره اشتراک: *
شماره تلفن همراه: *